ADP - agenda dopravních přestupků

Veřejná zóna

Dopravní přestupky

Prakticky každé porušení pravidel silničního provozu může zakládat odpovědnost za přestupek. Přestupek je definován jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně. O přestupek jde pouze tehdy, pokud nejde o trestný čin nebo jiný správní delikt. Od trestného činu se dopravní přestupek liší tím, že není projednáván soudem, ale obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Překročení rychlosti

Překročení rychlosti je nejčastějším dopravním přestupkem. Jeho závažnost je určena tím, o kolik byla nejvyšší povolená rychlost překročena, zohledňuje se i to, zda byl rychlostní limit překročen v obci nebo mimo obec.

Jízda na červenou

Tohoto přestupku se dopustí nejen řidič, který nerespektuje svítící červenou na semaforu, ale také řidič, který nezastaví na pokyn „Stůj“ při řízení provozu policistou (a za určitých okolností hasičem). Za tento závažný přestupek hrozí řidiči ve správním řízení pokuta 2.500,- Kč až 5.000,- Kč, v blokovém řízení je řidiči uložena pokuta do 2.500,- Kč. Pokud ale řidič takovýto přestupek spáchal v předchozích 12 měsících dvakrát a vícekrát, musí mu být uložena vedle pokuty i sankce zákazu řízení na 1 až 6 měsíců. V takovém případě není možné projednat takový přestupek v blokovém řízení. V obou případech je však takové jednání ohodnoceno 5 trestnými body.